Om VETAKS

VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, er et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Våre eiere er 33 kommuner og 2 fylkeskommuner i Vestfold, Telemark og Agder.

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det fremgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner og fylkeskommuner.

Kommuneloven § 23-7

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov.

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt.

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til

a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær for kontrollutvalget

b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen

c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.

Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra kontrollutvalget.

Sekretariatet

Det er 8 ansatte i VETAKS. Alle har ansvar for faste kommuner som kontrollutvalgssekretær. Sekretariatet består av ansatte med kompetanse innenfor jus, økonomi og statsvitenskap.

Daglig leder er Line Bosnes Hegna.

Representantskapet

Vårt representantskap består av en representant fra hver eierkommune. Nyvalg skjer i disse tider, så listen over representanter blir publisert når det er komplett. Et nytt representantskap er på plass innen 1. april 2020

Styret

Styret består av:
Leder: Jørund Ruud
Nestleder: Irene Solli
Medlem: Dag Eide

Styrets funksjonstid er på fire år. Det er nyvalg våren 2020.