Om VETAKS

Sekretariatet

Det er 10 fast ansatte i  VETAKS. Alle har ansvar for faste kommuner som kontrollutvalgssekretær. Sekretariatet består av ansatte med kompetanse innenfor jus, økonomi og statsvitenskap.

Daglig leder er Line Bosnes Hegna.

Styret 2020-2024

Leder: Dag Eide

Nestleder: Gry Anette Rekanes Amundsen

Medlem: Kristin Wallevik

Medlem: Thorvald Hillestad

Medlem: Jone Blikra

 

Representantskapet

Vårt representantskap består av en representant fra hver eierkommune. 

Leder: Ove Gundersen (Froland)

Nestleder: Elin Weggesrud (Holmestrand)

 

 

Viktig, Engasjert, Tillit, Attraktiv, Kvalitet, Serviceinnstilt - VETAKS

Sekretariatet bistår kontrollutvalgene med blant annet:

 • Administrasjon – det praktisk rundt kontrollutvalgene

Sekretariatet har bl.a. ansvaret for å oppfylle kontrollutvalgets arkivplikt og oppdatere egne nettsider. VETAKS benytter det elektroniske sak- arkivsystem Public 360, noe som sikrer sikker oppbevaring av all informasjon, også taushetsbelagt informasjon.

 • Saksbehandling

VETAKS forbereder, saksutreder og kvalitetssikrer kontrollutvalgets saker, og følger opp at kontrollutvalgenes vedtak blir iverksatt. Sekretariatet sørger for at sakene er forsvarlig utredet og opplyst. Forsvarlighetskravet til kontrollutvalgssekretariatet er det samme som det rådmannen/ kommunedirektøren er underlagt.

 • Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.

 • Utredning

VETAKS kan gjøre egne undersøkelser (som ikke er revisjon) etter bestilling fra kontrollutvalget. Sekretariatet lager forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. VETAKS bistår kontrollutvalget i å bestille risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll fra revisor, som utarbeider ROV. 

 • Koordinering – bindeledd mellom revisjon, administrasjon og kontrollutvalg

Sekretariatet er kontrollutvalgenes operative ledd. VETAKS står for dialog med kommunedirektør og revisjon på vegne av kontrollutvalget, og sørger for effektuering og oppfølging av utvalgets saker.

 • Rådgivning

Sekretariatet er en viktig faglig ressurs og diskusjonspartner for kontrollutvalgene både før, under og mellom utvalgsmøtene. Særlig i spørsmål om rolleforståelse, håndtering av henvendelser, habilitet og møteoffentlighet er vår erfaring at utvalgene trenger veiledning.

 

Selskapets organisering

VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, er et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Våre eiere er 34 kommuner og 2 fylkeskommuner i Vestfold, Telemark og Agder.

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det fremgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner og fylkeskommuner.

Kommuneloven § 23-7 beskriver nærmere sekretariatets arbeidsoppgaver og rolle.

Selskapsavtale

 

  Universell utforming

  Nettstedet er ikke i samsvar med kravene i uniformell utforming av ikt. Dette jobbes det med å få på plass i løpet av vinteren 2024.

  Nettsidene er per i dag under revisjon.

   

  Meld gjerne fra om brudd på kravene

  Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

  Du kontakter oss via: