Om kontrollutvalget

Hva er et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg med en avgjørende rolle i kommunens egenkontroll. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av kommunens ressurser. Kontrollutvalget kan beskrives som kommunestyrets redskap i å sikre innsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets hovedoppgaver er å påse at kommunen:

  • opptrer i tråd med lover og bestemmelser
  • iverksetter og følger opp vedtak fra kommunestyret
  • arbeider effektivt og med fokus på produktivitet og innbyggernes beste

Som en del av det generelle tilsynsansvaret, er utvalget også tillagt enkelte konkrete oppgaver. Kontrollutvalget skal blant annet:

  • gi uttalelse om kommunens årsregnskap

  • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

  • rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Utvalget skal også følge med på at kommunens selskap blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak. Videre skal kontrollutvalget påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps- og forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven og etter egen forskrift om kontrollutvalg.

Hvem er medlem av kontrollutvalget?

Kommunestyret velger kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, og blant disse leder og nestleder. For å sikre tilstrekkelig kontakt mellom kommunestyret og kontrollutvalget, er det et krav at minst ett av medlemmene skal sitte i kommunestyret. Krav til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalgsarbeidet medfører at et medlem av kontrollutvalget som hovedregel ikke kan ha andre politiske verv eller være ansatt i kommunen. Kommuneloven § 23-1 stiller krav til at utvalget skal ha minst fem medlemmer.

 

Kan jeg henvende meg til kontrollutvalget?

Det er bare kommunestyret som kan pålegge kontroll­utvalget oppgaver. Når det gjelder henvendelser fra andre parter, må kontrollutvalget selv vurdere om utvalget vil behandle henvendelsen eller ikke.

Kontrollutvalget kan behandle henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle henvendelser, og de avgjør selv om og hvordan de vil behandle saken. For hver henvendelse må kontrollutvalget vurdere om den hører inn under oppgavene til kontrollutvalget. Dersom saken ikke hører inn under kontrollutvalget, bør utvalget så langt som mulig rettlede innbyggeren til rett instans. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på enkeltvedtak som har være til administrativ behandling. Krav om å få omgjort et vedtak må behandles i klageinstansen internt i kommunen i tråd med forvaltningsloven. For klager på enkeltvedtak er det klagenemnder, kommunestyret, formannskapet/fylkesutvalget eller statsforvalteren som er klageinstans, og klagen skal settes fram for det organet som fatta vedtaket. Saker kan også behandles av Sivilombudet.

I tillegg bør kontrollutvalget vurdere om saken represen­terer en høy nok risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen eller at kommunen ikke følger lovene og retningslinjene som kommunen er underlagt. Fokuset bør da være på systemkontroll, og ikke dreie seg om enkeltsaker.

Hvordan kommer jeg i kontakt med kontrollutvalget?

Utvalget kan kontaktes via sekretariatet: postmottak@vetaks.no.

 

Hvem forbereder sakene for kontrollutvalget?

Kommuneloven § 23-7 sier at kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. Siden kontrollutvalgets sekretariat skal være uavhengiog av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon, er det Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) som har denne oppgaven for alle eierkommunene sine.

Sekretariatet forbereder sakene for kontrollutvalget, og skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Sekretariatet skal også påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.

 

Mer informasjon

Se Nyttige lenker for mer informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og om saker som er viktige for utvalget.